Avrupa'da Avukat Olma Şartları

\\ \\ Hiç yorum yok
Türkiye'de hala hukuk fakültesinden mezun olan herkesin kağıt üzerinde yaptığı 1 yıllık stajla avukat olma sistemi devam ediyor. Son zamanlarda hukuk fakültelerinin sayısının artması avukat sayısını 70 binleri geçmesi yeni bir sistemi mecbur kıldı. Henüz yasallaşmasa da avukatlık sınavı getiren taslakların hazırlandığı haberini vermiştik.Bu hususta yol gösterici olması bakımından Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Avukatlık Mesleği ile İlgili Düzenlemeler" çalışmasından avrupada avukat olma koşullarıyla alakalı bir kaç örnek vermek istiyorum;

Almanya'da Avukat Olabilme ŞartlarıAvukat olabilmek için;
 * Üniversitelerin hukuk fakültelerinde en az 3.5 yıllık bir eğitim programını başarıyla
tamamlayanlar, ülke genelinde yapılan sınava girerler.
*Başarılı olanlar hukuk kariyerine hazırlık mahiyetindeki 2 yıllık staja başlarlar.
* Stajyer tüm zorunlu ve seçimlik evreleri tamamladıktan sonra, Eyalet Yüksek
Mahkemesi Başkanı, stajyerin staj boyunca aldığı notlarla birlikte sınav kurumuna
havale eder.
* Sınav Kurumu stajyerin notlarını inceleyerek sınava alınıp alınamayacağına karar
verir.
* Stajyerler sınava girmeye hak kazanırlarsa yazılı ve sözlü sınava girerler. Öncelikle
yapılan yazılı sınavlardan adayın belirli bir puan barajını geçmesi gerekmektedir. Bu
barajı geçemeyen adaylar sözlü sınava kabul edilmezler.
* Yazılı sınavlardan sonra yapılan sözlü sınav, bir olay hakkında hazırlanan dosyanın
incelenmesi ve tartışılması şeklinde geçer. Adaylar staj sonrası yapılacak sınava
sadece iki defa katılabilmektedirler. İki kez de başarısız olan adayın bir kez daha
sınava katılma hakkı bulunmamaktadır.

AVUSTURYA
Avukat Olabilme Şartları

*Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak
ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir.
*Bu 5 yıllık sürenin en az 9 ayının adliyelerde ve 3 yılının da bir avukatın yanında
stajyer avukat olarak geçirilmesi gereklidir.
*Adaylık süresince en azından 42 günü (yarım gün üzerinden) tamamlayacak şekilde
çeşitli konular üzerindeki eğitimler tamamlanmalıdır (örn. 6 günlük medeni usul ve
ADR eğitimi).
* Stajyer avukatlar, Bölge İstinaf Mahkemesi’nin düzenleyeceği bir avukatlık
sınavından başarılı olmaları ve barolar birliğince güvenilebilir olduklarına yönelik
kanaat bildirilmesi halinde avukat olarak baroya kayıt olmak için başvurabilirler.
Böylelikle bir büro açabilir ve dava alabilirler

HOLLANDA
Avukat Olma Şartları

*Her şeyden önce adayın hukuk lisans diplomasına sahip olması gereklidir.
* Avukatlık Kanunun 1. maddesine göre bir avukatın bir baroya kaydının yapılabilmesi
için 9. maddede yazılı sınavı geçmesi gerekmektedir.
* Aday avukat 3 yıl süreyle kural olarak en az yedi yıllık mesleki deneyimi olan bir
avukatın gözetimi altında stajını yapar. Stajyer avukatın mesleki deneyimi ve
donanımı yetersiz görülürse (adayın kısmi mesaiyle çalışması gibi) Barolar Birliği
Konseyi en fazla 3 yıl daha bu süreyi uzatır.
* Barolar Birliği staj programını hazırlar. Staj sonunda bir sınav yapılır. Birliğin staj
programının hazırlanmasından sorumlu kurulu faaliyetlerine ilişkin raporu her yıl
düzenli olarak Adalet Bakanına sunar.

İNGİLTERE
Ortak hukuk (common law) sistemini benimseyen İngiltere'de kesin çizgilerle adli-idari yargı
hukuku ayrımı bulunmamakta olup, muhtelif kanunlarla Kraliyet adına yapılacak soruşturma
usulleri düzenlenmektedir.
Kraliyetin taraf olduğu davalarda uygulanacak usullere dair 1947 tarihli Crown Proceedinsg
Act, hem Kraliyet adına hem de Kraliyete karşı açılacak davalardaki usuli işlemleri
düzenlemekte olup, dava türleri; Kraliyet adına görev yapan memurların eylemlerinden
kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu davaları, fikri mülkiyet davaları, ihmal sorumluluğundan
kaynaklanan davalar, Kraliyet mülkiyetinde bulunan gemi, uçak gibi malvarlığı ile ilgili
davalar gibi oldukça geniş hukuki fiilleri kapsamaktadır.
Kraliyetin taraf olduğu davalar country court denilen yerel mahkemelerde, bu mahkemelerin
işleyiş esaslarına dair mevzuata göre görülmektedir. Kraliyet tarafından yapılacak temyiz
başvuruları ise Yüksek Mahkeme nezdinde yapılmaktadır.
Genel kural, özel hukuk kişileri arasında uygulanacak usulü işlemlerin bu tür davalarda da
geçerli olmasıdır. Ancak Kanunun 17. maddesi; Hukuk Hizmetlerinden Sorumlu Bakanın
muhtelif kamu kurumları için davalarda görev yapacak solicitor (avukat, hukuk danışmanı)
listesi tayın edebileceğini öngörmektedir. Bu durumda, listede ismi bulunan avukatlardan
seçilen temsilciler davada ilgili kamu kurumunun yanında yer almaktadır.
Kamu kurumları tarafından başlatılacak hukuk davaları, doğrudan kurumun kendisi veya
Genel Savcı (Attorney General) tarafından açılmaktadır. Kamu kurumlarına karşı açılan
hukuk davalarında, kurumun kendisi veya Genel Savcı karşı taraf olarak gösterilmektedir.
Davalarda tebligat avukatlara yapılmaktadır.
İngiltere’de avukatlar daha çok hukuk firması yapılanmaları şeklinde meslek icra etmekte
olup, “avukat” terimi yerine hukuk danışmanı anlamına gelen “solicitor” ve “barrister”
terimleri kullanılmaktadır.
Solicitor ve barrister olarak tanımlanan hukuk danışmanlığı görevi ise birbirinden farklıdır.
Barrister olarak çalışmak genelde mesleğin ilk aşamasında olmaktadır. Ceza davalarında
iddianameyi ve iddianame hazırlığına kadar geçen süreç, barrister önderliğinde yürütülmekte,
müteakip yargılama prosedürleri ise solicitor gözetiminde devam etmektedir.
Barrister olarak çalışan hukukçular “magistrates court” olarak anılan mahkemelerde savunma
ya da soruşturma safhasında görev almaktadır. Barrister, Baronun mesleki etik kurallarına
göre hareket etmekte ve ceza davalarında savcı olarak rol üstelendiği durumlarda “Kraliyet
Soruşturma Birimi” (Crown Prosecution Service) tarafından yönlendirilmektedir. Ceza
davalarında davalının aleyhine delilleri ortay kaymakta, hüküm verme aşamasında ise çok
sınırlı fonksiyonu bulunmaktadır.
1974 tarihli Solicitors Act ile hukuki yardım sağlayacak avukatların nitelik ve çalışma
koşulları düzenlenmiştir. Söz konusu yasa muhtelif tarihlerde değişikliklere uğramıştır.
Yasanın ilgili hükümleri şu şekildedir:
Solicitor olarak çalışmak için “Law Society” (Hukuk Topluluğu) tarafından verilmiş bir
sertifika (practising certificate) ile baroya kayıt olmak gerekmektedir. Law Society, Baro
Başkanı ve Lord Chief Justice ile birlikte solicitor olarak çalışan kişilerin alacağı eğitim ile
ilgili düzenleme yapmakla yükümlüdür. Solicitor olarak atanmak için alınması gereken
sertifika, gerekli eğitimleri tamamlamış ve karakteri ile fiziki elverişliliği bakımından solicitor
olarak çalışmasında engel görülmeyen hukukçulara verilmektedir. Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen sertifika alındıktan sonra ilgilinin baro başkanına yazılı olarak
müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi ile ilgili tüm bilgiler, Hukuk
Topluluğu sicilinde ayrıntıları ile bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. İlgilinin, hukuka
aykırı herhangi bir davranışı sözkonusu olduğunda sertifikası süresiz ya da geçici olarak geri
alınmaktadır. Mesleğe alınma kararının reddine karşı ilgilinin mahkemeye başvuru hakkı
bulunmaktadır. Usulüne uygun olarak alınmış sertifika ile solicitor tüm mahkemelerde ve tüm
ülke genelinde meslek icra edebilmektedir. Yasada özel bir bölüm altında solicitor olarak
çalışan kişilerin mesleki dokunulmazlığı düzenlenmiştir.
Yasal yardım alan kişinin zarar görmesi, zarar görme tehlikesinin olması ya da mali açıdan
zarar görmesi hallerinde “compensation fund” telafi ödeneği adı verilen fondan Hukuk
Topluluğuna başvuruda bulunmak suretiyle yararlanması mümkündür. Solicitor olarak çalışan
kişilerin ve varsa bu kişileri çalıştıran işveren konumundaki kişilerin de meslek icrasından
dolayı zarar görmemeleri için Hukuk Topluluğu gerekli her tür önlemleri almakla
yükümlüdür.
Yeterli görülmeyen mesleki hizmetten dolayı ilgili kişilerin mahkemeye başvurma hakkı
tanınmıştır. Bu gibi durumlarda, veya re’sen mesleki uygunsuzluk durumunun saptanması
halinde, ilgili kişiye ve çalıştığı firmaya bir bildirim yapılmakta ve duruma göre konuyla ilgili
dokümanların gönderilmesi istenilmektedir.
İngiltere’de solicitor ve barrister olarak çalışan kişilerin hakimlik mesleğine geçme hakkı
bulunmakta olup, buna dair hükümler 1990 tarihli Mahkemeler ve Yasal Hizmetler
Kanununda düzenlenmiştir. 15 yıl barrister olarak çalışan ya da 10 yıl Yüksek Mahkeme
nezdinde çalışan kişiler hakim olarak atanabilmektedir. Atamalar Lord Justice tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Yasal yardım ücreti genellikle devlet tarafından karşılanmaktadır. Buna dair Adli Yardım
Yasası bulunmaktadır. Adli yardım dışında, ücret, ilgili kişi ile hukuki yardım sağlayan kişi
veya firma arasında düzenlenen sözleşme hükümleri uyarınca kararlaştırılmaktadır.


Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.