Adalet Bakanlığı Uzman yardımcısı alıyor...

\\ \\ Hiç yorum yok

Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A Grubu) Ek-1 tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle Ek-1 tabloda belirtilen alanlardan ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Ek-1 tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Sözlü sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış (18 Mart 1978 tarihinde veya sonrasında doğmuş) olmak,
4- 2011 veya 2012 yılı KPSS’den (A Grubu) asgari (70) puan almış olmak.
II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecek olup, Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır.
Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Adaylar Ek-1 tabloda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebileceklerdir.
III-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav 18 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup sınav yeri Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER
2- KPSS Sonuç Belgesi,
3- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretimkurumunca onaylanmış örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Bakanlığımızca
onaylanacaktır.),
5- Fotoğraflı özgeçmiş.
Başvuru koşullarını taşımadığı veya ibraz edilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç-Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d-Genel yetenek ve genel kültürü,
e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilir.
Adaylar, kurul tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Nihai başarı sıralaması adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınavda aldığı puanın aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
İlanda Adalet bakanlığınca güncelleme yapılmıştır.
ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EK İLANI
Adalet  Uzmanlığı  Yönetmeliğinin  4  üncü  maddesi  uyarınca  Bakanlığımız  merkez
teşkilâtında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet
Adalet  uzman  yardımcılığı  kadrosuna  sözlü  sınav  ile  personel  alımının  yapılacağı  daha  önce Bakanlığımız internet sayfasında ilân edilmişti. Söz  konusu  ilânın  ekindeki  Ek  1  tabloda  belirtilen  7  nci  grupta  yer  alan  "inşaatmühendisliği" kadro sayısı 6'ya , 8 inci grupta yer alan "mimarlık" kadro sayısı 8'e çıkarılmış ve 5
adet "iletişim fakültesi" mezunlarından alınacak Adalet uzman yardımcılığı kadrosu 9 uncu grup
olarak eklenmiş olup,  15 ilâve kadro ile birlikte toplam sayı 175 olarak değiştirilmiştir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.