Adli Yargı Hakimliği Sınavı Başvuruları Başladı...

\\ \\ Hiç yorum yok
T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
:::İLAN:::
A-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.
B-Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde) aşağıda (E) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 12 Kasım 2012 Pazartesi günü başlayacak, 23 Kasım 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir
C-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Aralık 2012 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir. Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
D-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 23.12.1977 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak  veya muvazzaflık hizmetini yapmış  yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı,  alışılmışın  dışında  çevrenin  yadırgayacağı  şekilde  konuşma  ve  organlarının  hareketini  kontrol  zorluğu  çekmek  gibi  özürlü durumları bulunmamak,
g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
E-Sınava başvurular :
12-23  Kasım  2012  tarihleri  arasında  elektronik  ortamda  ÖSYM  başvuru  merkezleri  (Tüm  il/ilçe  ÖSYM  Sınav  Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.)  Bu nedenle adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 70,00 TL'yi ÖSYM adına Akbank, Denizbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve T.C Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir.
Sınav ücretini yatıran adaylar:
1-ÖSYM’nin İnternet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu,
2-Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
3-Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini,  öğrenimini  yabancı  ülkelerdeki  bir  hukuk  fakültesinde  yapmış  olanların  ise  diploma  sureti  ile  birlikte  Türkiye’deki  hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,( Belgelerin onaylı örneği de kabul
edilir.)
4-Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile birlikte bizzat başvuracaklardır.Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerince alınacak olup, başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın aday başvuru formundaki
bilgileri ile birlikte web kamera ile alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Çekilen fotoğraf adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt  Bilgileri  formunu  kontrol  etmesi  için  adaya  verecektir.  Form  adayca  kontrol  edilip  imzalandıktan  sonra  görevli  tarafından onaylanacaktır.  Adaylar  başvuru  merkezine  başvuru  hizmeti  ücreti  olarak  3,00  TL  ödeyeceklerdir.  Adaylar  sınava  başvuru  işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir. Başvuru işleminin sistemde görülmemesi veya bilgilerde yanlışlık olması durumunda ÖSYM’ye müracaat etmelidir.Adayların,  Aday  Başvuru  Formuna  yazdıkları  bilgilerin  sorumluluğu  kendilerine  aittir.  Aday,  Başvuru  Formuna  yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya 2802 sayılı yasada belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 23.12.1977 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar,  yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 12-23 Kasım 2012 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele
Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan,  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
F-.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren  Sınava Giriş Belgesi’ni  17 Aralık 2012  günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Sınava Giriş Belgesinin zerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adaylar  başvuru merkezlerine (Ortaöğretim
Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı / süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
G- Adaylar sınava, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin,  ÖSYM Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda
sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. ( Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları v.b diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır )
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav  Uygulamalarına  İlişkin  Güvenlik  Tedbirleri”ne  uymak  zorundadır.  Sınav  bina/salonları  ÖSYM  tarafından  kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
H- Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk Kültür Ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi:  Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan Oluşacaktır.
I-Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi  yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı
ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür Ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Ve Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare
Hukuku) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma
değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulun 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı
ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,5 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan
değerinin 0,8 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (500) iki katı fazlası olan 1500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 1500’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların
Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.
Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 23.12.1977 ve daha sonrası olanlar) 35 yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.
İ-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin  http://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç
10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe  örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların  İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. Ziraat BankasıAnkara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO:TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu  dilekçelerine  eklemeleri  gerekir.  Dilekçe  ÖSYM  Sınav  Hizmetleri  Daire  Başkanlığı  06538  Bilkent/ANKARA  adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın  T.C.  Kimlik  Numarası, adresi,  evrak  referans  numarası  vb. bilgiler yazılı  olmayan,  imzalanmamış  ve ekinde banka  dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.  ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile
bildirecektir.  ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin  http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu
dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
D U Y U R U L U R

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.