Savunma Sanayi Müsteşerlığı Hukukçu Alıyor...

\\ \\ Hiç yorum yok

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
A. Genel
Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, 8 inci
ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:
ALAN ADET
Bilgisayar Mühendisliği 1
Makine Mühendisliği 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/
Uzay Mühendisliği1
Hukuk 5
İşletme 1
Siyaset Bilimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/
Kamu Yönetimi /Maliye 1
TOPLAM 10
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda yukarıda belirtilen sayıda
başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman
Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
B. Giriş Sınavına Başvuru Şartları
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(c) Sınavın yapılacağı 15 Ekim 2012 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak (15.10.1977 tarihinden sonra doğanlar),
(ç) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavları (KPSS)’ndan birinden
 KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak,
 Hukuk bölümden başvuracakların ise KPSS P(79) puan türünden en az 85 (seksen
beş) puan almış olmak,2
(d) Son iki yıl içerisinde yapılan (Aralık 2010, Mayıs-Kasım 2011, Mayıs 2012) Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den İngilizce alanında en az 80
(seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir puana sahip olmak.
C. Başvuru
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 7 Eylül 2012
tarihinden itibaren 20 Eylül 2012 günü saat 18:00’e kadar yapılabilecektir.
(2) Başvurular, Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Bahçelievler –
Ankara adresine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
D. Başvuru Belgeleri
(1) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların,
nüfus cüzdanı, elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf ve elektronik ortamda kayıtlı bir
özgeçmiş bulundurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği
bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak adayların belgelerinin aslını şahsen
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz
etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.
(2) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.
Ç. Giriş Sınavına Çağrı
(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4
(dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih
ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava
katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara
elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.
(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
(5) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını
taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların
sınavları da geçersiz sayılır.
D. Giriş Sınavı
(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.
(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 3
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve
genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav
puanının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
(3) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınacaktır.
(4) Belirtilen kontenjanlarda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında,
ihtiyaca göre düzenleme yapabilir.
(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(6) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı
olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
E. Kazananların İlanı ve Atanması
(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve
varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.
(2) Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin
edilebilir.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.