Rekabet Kurumu 8 Hukukçu Uzman Yardımcısı Alıyor

\\ \\ Hiç yorum yok
REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
1)  20 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel)  kadrosu  için; en az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının
İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültelerinden  veya  İşletme Mühendisliği  ya da  Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden,
2)  8  adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) 7 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim)  kadrosu için; Bilgisayar  Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş
sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
  1)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu
Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak,
  3) Alan bilgisi sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş  yaşını doldurmamış olmak,
  4) Son başvuru tarihi itibariyle 2011 veya 2012 Kamu Personel Seçme Sınavından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P9, KPSS P27veya KPSS P47puan türlerinin herhangi
birinden en az 90 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin
herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden
en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi
içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).
5)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR
Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve  sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.
1- Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş
belgeleri adayların adreslerine  ya da elektronik posta adreslerine  gönderilecektir. Sınav  3 Kasım  2012 günü  Ankara’da
adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
Sınav Konuları : Alan bilgisi  ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
- HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
                   Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku.
- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.
- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.
- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her
birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.
2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam
puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav
aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı
sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 35 kişiye kadar
Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır 
SINAV BAŞVURU BELGELERİ
a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, Kurumca onaylı örneği veya internet çıktısı,
d) Erkek adaylar için, askerlik durumuna dair beyan.
e) Başvuru formu, Rekabet Kurumu Başkanlığından veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Başvuru
formu internet üzerinden doldurularak çıktısı alındıktan sonra Kuruma teslim edilecektir.)
Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 17.10.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde
Kurum Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru
formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.
ADRES :    TELEFON
Rekabet Kurumu Başkanlığı        (0 312) 291 42 12 -13 - 65

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.