İdari Yargı Hakimliği Sınav Başvuruları

  Konuya İlişkin Adalet bakanlığının İlanı;
A-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara 200 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.
       B-Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde)  (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 8 Ekim 2012 Pazartesi günü başlayacak, 19 Ekim 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların (G) bendinde belirtilen evrakı 8 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. 
       C-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Kasım 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.
       D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. 
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre;
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. 
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulun 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 
       Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,5 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. 
       Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,8 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. 
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
       Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600’ncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
       Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.
       Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 24.11.1977 ve daha sonrası olanlar) 35 yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır. 
       E-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
       a)Türk vatandaşı olmak, 
       b)Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 24.11.1977 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
       c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
       d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
       e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
       f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
       g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,          
       h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
       F-       Sınava başvurular :
       8 – 19 Ekim 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.)  Bu nedenle adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 70 TL'yi ÖSYM adına Akbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C Ziraat Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir.
       Sınav ücretini yatıran adaylar:
       1-ÖSYM’nin İnternet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.)
       2-Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
       3-Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi(Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.),
       4-Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile birlikte bizzat başvuracaklardır.
       Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerince alınacak olup, başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın aday başvuru formundaki bilgileri ile birlikte web kamera ile alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Çekilen fotoğraf adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
       Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevli tarafından onaylanacaktır. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir. Başvuru işleminin sistemde görülmemesi veya bilgilerde yanlışlık olması durumunda ÖSYM’ye müracaat etmelidir.
       Aday tarafından, fotoğraflı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu aşağıda (G) bendinde belirtilen belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edilecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderilecektir. 
       Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
       Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 5 Kasım 2012 tarihinde ÖSYM’ye bildirilecektir.
       G- Sınava girmek isteyenler:
       ÖSYM sınav başvuru merkezlerine elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra; 
       1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu (ÖSYM görevlisi tarafından sınava başvurulduğuna dair adaya verilen formun bir örneği),
       2)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu, 
       3)Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi(Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.),
       4)Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini,
       19 Ekim 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz. 
       Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir. Başvurusunu yapmayan, ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvuru yaptığı halde sınava katılmak için gerekli evrakı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndermeyen, başvuru koşullarını taşımayan,  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
       Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 24.11.1977 ve daha sonrası olanlar) 35 yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacağından başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu) ile birlikte ilanın (G) maddesinin 3üncü bendinde geçen fakültelerden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 8 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. 
       H-Başvuru formu ve ekleri müracaat süresinin bitiminden itibaren 14  iş günü içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı  liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.
       I- Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.  Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 19 Kasım 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak internet erişim şifresi verilmektedir. Yeniden şifre edinmek isteyen adaylar başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı / süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. 
       İ-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır. 
       Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
       Alan Bilgisi Testi: Anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku(genel hükümler), medeni hukuk, ceza hukuku(genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve maliye-ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
       Oluşacaktır. 
       J-Adaylar sınava, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin,  ÖSYM Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm  belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır.)
       Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.
       K-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
       Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusundaGenel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO:TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
       ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçelerihttp://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.


D U Y U R U L U R


E-TİCARET İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEMELER PANELİ

Elektronik ticaret büyüyor, düzenlemeler de peşinden geliyor.

Markalar e-tüketiciye ulaşmak için her gün yeni pazarlama yöntemleri geliştiriyor. Ulaştığı e-tüketici sipariş verdiği an elektronik ticaretin ve tüketicinin kuralları işlemeye başlıyor. Bu zincirleme ilişkiyi düzenlemek için yeni yasalar hazırlanıyor.

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi bu değişime ayak uydurmak isteyen bütün elektronik ticaret ilgililerini davet ediyor.

2 Ekim 2012 Salı 14:00-18:30 saatleri arasında İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu (İstiklal Caddesi Ada Kitap/Cafe içerisinde alt katı) adresinde düzenlenecek olan etkinlik herkese açık olup, ücretsizdir.

Av. Gökhan Ahi moderatörlüğünde uygulamadaki hukukçulardan, e-ticaretin yeni sorunlarına sohbet tadında çözümler bu panelde.

Etkinlikte cevap aranacak sorulardan bazıları şöyle: 

Taslak halindeki Yeni Tüketici Kanunu'nda değişen temel kavramlar? 
Süreler nasıl değişiyor?
Mesefali satış sözleşemesindeki değişiklikler.
İade işlemlerindeki yenilikler neler?
Elektronik Ticaret Kanunu nasıl uygulanacak, neleri değiştirecek?
Eticaret sitelerinin yükümlülükleri neler?
Eticaret sözleşmelerinde olması gereken hükümler nedir?
İndirim ve promosyon nasıl yapılmalı?
Spam artık bitiyor mu?
İstenmeyen SMS'lerden kurtuluyor muyuz?
Doğrudan pazarlamanın yeni kuralları neler olacak?
İzin almanın kuralları?
Yeni nesil reklam yöntemlerinin hukuktaki yeri.
İzlemeye dayalı reklamlar ve yeni sorunlar.
Konum tabanlı reklamlar ve kişisel veri.
Phorm'un ortaya çıkaratacağı sorunlar. 
Reklamların ölçülmesi ve rekabet.
Meslek gruplarının sosyal medya kullanımı.
Adwords reklamlarındaki haksız rekabet. 
02 EKİM 2012 SALI 
14:00 - 18:15
İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu 
(İstiklal Caddesi Ada Kitap/Cafe içerisinde alt katı)

Kayıt Gereklidir.http://ibbhm.org/

Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi alacak

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku anabilim dalı için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-35 yaşından gün almamış olmak,
-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 90 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)
- IELTS İngilizce sınavından 9 üzerinden en az 8 puan almış olmak
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Başvurular e-posta yoluyla aşağıda belirtilen e-posta adresine son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş
3-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
4-Bir adet fotoğraf(Son altı ay içinde çekilmiş)
4-ALES Belgesi
5-IELTS Belgesi İngilizce sınavından almış oldukları puanı belirten belge(Aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı)
6-Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) ve Lisans transkript
8-Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

Başvuru belgeleri, info_hukuk@sehir.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Son Başvuru Tarihi 09 Ekim 2012
Ön Değerlendirme Tarihi 10 Ekim 2012
Giriş Sınav Tarihi 11 Ekim 2012
Sonuç Açıklama Tarihi 12 Ekim 2012

AYM'ne Bireysel Başvuru Dönemi Başladı

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı başladı.
Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010'da yapılan halk oylaması sonucunda yolu açılan bireysel başvuruya ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012 olarak belirlendi.

Bu tarihin pazar gününe gelmesi nedeniyle başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Uygulamanın başladığı ilk saatlerde, Yüksek Mahkeme'ye 4 kişi dilekçe sundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Başvuru Bürosu'ndan sorumlu Raportör İbrahim Çınar, ilk etapta başvuruları kabul edip, şekli eksiklikleri incelediklerini söyledi.

Büroda, başvurunun usulüne uygun ve süresinde yapılıp yapılmadığını denetleyeceklerini ifade eden Çınar, dilekçelerinde eksiklikleri görülen başvuru sahiplerine 15 gün süre vereceklerini belirtti.

Raportör Çınar, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruların, Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebileceğini, bu tarihten önce kesinleşen kararların ise incelenebilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

-Posta, faks yoluyla başvuru alınmayacak-

Anayasa Mahkemesi'ne bizzat gelerek veya taşradaki adliyeler ve yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla başvuru yapılabileceğini kaydeden Çınar, posta, faks veya başka yollarla gelen başvuruların kayda alınmayacağını bildirdi.

Adliyeler aracılığıyla başvuru yapan vatandaşlara, kimlik kontrollerinin ardından alındı belgesi verileceğine dikkati çeken Çınar, başvuru dilekçesinin adliyelerden UYAP yoluyla veya fiziki ortamda Mahkeme'ye gönderilebileceğini anlattı.

Çınar, başvuruları kabul etmek için kurulan 12 kişilik büroda, 172 lira 5 kuruş olan harcın da yatırılabileceğini, bu harcın yerel mahkemelerdeki muhasebe yetkililerine de ödenebileceğini söyledi.

Mahkeme'ye şu ana kadar 4 vatandaşın başvuru yaptığını, eksiklik tespit edilmeyen dosyaların komisyonlara gönderileceğini kaydeden Çınar şöyle devam etti:

'Komisyonlar tarafından hukuki inceleme yapılacak. Komisyonlarda bir başraportör ve 13 raportör usul incelemesi yapıyorlar. Komisyonlarda kabul edilebilirlik veya kabul edilemezlik kararı verilecek. Karar taslağı hazırlanarak, eğer kabul edilebilir bulunursa dosyalar bölüme gönderilecek. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili başkanlığındaki bölümlerde ise başvuruların esas incelemesi yapılacak.'

-Kim, ne için başvurabilir?-

Bireysel başvuru, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlalinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapılabilecek.

Örneğin yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye saygı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakkı, serbest seçim hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi, eşitlik ve etkili başvuru hakkı gibi hakları ihlal edilenler başvuru yapabilecek.

Kanun, içtüzük gibi yasama işlemleri ile tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleri doğrudan bireysel başvuruya konu edilemeyecek. Ancak bu durum, yasama işlemi ya da düzenleyici işlemin kişiye uygulanması ve bunun da bir hak ihlaline yol açması halinde söz konusu uygulama işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılmasına engel oluşturmayacak.

Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler aleyhine hiçbir şekilde bireysel başvuru yapılamayacak.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları gibi Anayasa'nın açıkça yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilemeyecek.

-Başvurular 23 Eylül sonrası kesinleşen kararlar için-

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleyebilecek. Bu tarihten önce kesinleşen kararlar, Anayasa Mahkemesi tarafından incelenemeyecek. Bu durumu dikkate almaksızın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak amacıyla gönderilen dilekçeler, zaman yönünden yetkisizlik nedeniyle reddedilecek.

Bireysel başvurunun, kanunlarda zorunlu idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekecek. Bu süreyi aşan başvurular başka bir inceleme yapılmaksızın reddedilecek. Otuz günlük sürenin başlangıç tarihi olarak kesinleşmiş kararın kişiye tebliğ ya da tefhim tarihi esas alınacak.

Başvurunun, kanunda gösterilen yerlerce kaydının yapılıp başvurucuya alındı belgesinin verildiği tarih ise başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Bu iki tarih arasındaki sürenin otuz günü geçmesi halinde başkaca bir inceleme yapılmaksızın başvuru reddedilecek.

Bireysel başvuru, kanunda ve içtüzükte belirtilen şartlara uygun biçimde içtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu ya da başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçe kullanılarak Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilecek.

Rekabet Kurumu 8 Hukukçu Uzman Yardımcısı Alıyor

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
1)  20 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel)  kadrosu  için; en az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının
İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültelerinden  veya  İşletme Mühendisliği  ya da  Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden,
2)  8  adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) 7 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim)  kadrosu için; Bilgisayar  Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş
sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
  1)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu
Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak,
  3) Alan bilgisi sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş  yaşını doldurmamış olmak,
  4) Son başvuru tarihi itibariyle 2011 veya 2012 Kamu Personel Seçme Sınavından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P9, KPSS P27veya KPSS P47puan türlerinin herhangi
birinden en az 90 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin
herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden
en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi
içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).
5)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR
Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve  sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.
1- Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş
belgeleri adayların adreslerine  ya da elektronik posta adreslerine  gönderilecektir. Sınav  3 Kasım  2012 günü  Ankara’da
adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
Sınav Konuları : Alan bilgisi  ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
- HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
                   Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku.
- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.
- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.
- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her
birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.
2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam
puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav
aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı
sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 35 kişiye kadar
Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır 
SINAV BAŞVURU BELGELERİ
a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,
b) 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, Kurumca onaylı örneği veya internet çıktısı,
d) Erkek adaylar için, askerlik durumuna dair beyan.
e) Başvuru formu, Rekabet Kurumu Başkanlığından veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Başvuru
formu internet üzerinden doldurularak çıktısı alındıktan sonra Kuruma teslim edilecektir.)
Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 17.10.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde
Kurum Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru
formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.
ADRES :    TELEFON
Rekabet Kurumu Başkanlığı        (0 312) 291 42 12 -13 - 65

Hukuk Fakültelerinin Eğitim Süresi 5 Yıla Çıkarılmalı

Saü Hukuk Fakültesi Törenle Açıldı
Bu yıl ilk defa öğrenci alan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi için öğretim üyeleri, öğrenciler ve hukuk camiasından konukların katılımıyla bir açılış töreni düzenlendi.
Bu yıl ilk defa öğrenci alan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi için öğretim üyeleri, öğrenciler ve hukuk camiasından konukların katılımıyla bir açılış töreni düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'la birlikte TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Engin Yıldırım, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Sakarya Barosu Başkanı Nihat Nalbantoğlu, SAÜ Rektör Yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrencileri ve veliler katıldı.

SAÜ için bu hafta mutluluk verici birkaç olay yaşadıklarını söyleyen Rektör Elmas, şunları söyledi: "Bir tanesi eğitim-öğretimi gözden geçirip, yeni sisteme göre eğitime başladık. Dün, meslek yüksekokullarında okuyan 2 bin öğrenciyi Türkiye'ye model olacak bir sistemle; 3+1 modelliyle sanayi ve diğer kamu kuruluşlarına eğitimlerini sürdürmeleri için gönderdik."

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından çok titiz bir incelemeden geçmelerine rağmen bu yıl Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde eğitime başladıklarını söyleyen Elmas "İnşallah, çok iyi hukukçular, geleceğin hukukçularını yetiştiririz" diye konuştu.

Hukuk fakültesi ders programlarını çağdaş hukuka uygun şekilde düzenlediklerini söyleyen SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kalabalık, yeni hukuk dallarına çok fazla yer verdiklerini, Avrupa ve Amerika'daki hukuk fakültelerinin ders programlarından faydalandıklarını belirtti.

Artık, hukuk fakültesi programlarının 4 yıla sığmadığını vurgulayan Kalabalık, bu konuda şu öneride bulundu: "Hukuk fakültelerini 5 yıla çıkartmak ya da 2 yıllık bir yüksekokuldan sonra bazı temel dersleri aldıktan sonra hukuk fakültesine başlatmamız gerekir."

Öğrencilerin iyi bir hukukçu olarak yetiştirmek için çok yönlü, çağdaş bir hukuk anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyleyen Kalabalık, "Amacımız, Hukuk Fakültemizde ezberden uzak duran, hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları aklın ve vicdanın terazisinde tartabilen gerçek hukukçuları yetiştirmektir" dedi.

Türkiye'nin yakın siyasal tarihinde yaşanan bir takım sorunlarda hukukçuların da çok ciddi payı olduğunu ifade eden Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Engin Yıldırım, şöyle konuştu: "1960 darbesinin yol göstericileri, meşrulaştırıcıları 'anlı şanlı' hukuk hocalarıydı. Yani kuru bir hukuk bilgisi, kanun devletine yol açar. Hâlbuki demokrasi ve özgürlüğe, temeli insan haklarına saygılı bir hukuk bilgisi, hukuk anlayışı, hukuk düşüncesi Türkiye'yi ileri demokratik ülkeler seviyesine çıkarmak için şarttır. Bu özelliklere vurgu yapan hukuk eğitimi kesinlikle şarttır."

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanındığını hatırlatan Yıldırım, 23 Eylül Pazartesi'nden itibaren Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruların alınmaya başlanacağını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında temel haklardan bir hakkı kamu gücü tarafından ihlal edilmiş olan her bireyin, tüm yargı mekanizmaları, iç yargı yolları tüketilmesi koşuluyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceğini söyleyen Yıldırım, "Ben bu uygulamanın da ülkemizde demokratikleşemeye, birey hak ve özgürlüklerinin geliştirmeye katkı sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise, hukukun hakkı teslim etmek olduğunu, bunun için yargı sisteminin elinden geleni yaptığını ancak yeterli sayıda hâkim ve savcının olmadığını dile getirdi. Üstün, şunları söyledi: "Hâkim ve savcı sayımız gerçekten az. Her şeyden önce hakkın teslim edilmesi için hâkim ve savcı sayımızın tam olması gerekir." Almanya'nın 80 milyon nüfusuna karşılık 28 bin hâkim ve savcısı olduğunu Türkiye'nin ise, 75 milyon nüfusu olmasına rağmen bu sayının 12 bin civarında olduğu bilgisini veren Üstün, hâkim ve savcı sayısının en azından 24 bin seviyelerine çıkarılması gerektiğini söyledi. Üstün, "Ne kadar güzel adliyeler yapsak da bu hakkı teslim edecek kişiler; işte, buradaki arkadaşlarımızdır" şeklinde konuştu.

23 Eylül pazartesi günü İnsan Hakları Kurumu'nun da devreye gireceğini söyleyen Üstün, "Bireysel başvuru, yargı kararlarıyla alakalı bir takım bir düzenleme, bir denetim olacak; İnsan Hakları Kurumu ise yürütme içerisindeki, yürütmenin bir takım işlemlerine bakacak" dedi.

Törende birer konuşma yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu ve Sakarya Barosu Başkanı Nihat Nalbantoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, Hukuk Fakültesinin Sakarya hukuk camiasına faydalı olması temennisinde bulundular.

Hukuk fakültelerinde Akedemisyen sıkıntısı var!

Yeni üniversiteler, fakülte açmak için hoca bulamazken öğretim üyesi yetiştirme sistemi, ihtiyacı karşılayacak seviyede değil. En çok eksik ise tıp, hukuk ve sosyal bilimlerde.
Yükseköğrenime sınavsız geçiş için okul sayısını artırmayı hedefleyen Türkiye'de son 6 yılda 85 üniversite kuruldu. Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 68'i vakıf, 102'si devlet üniversitesi olmak üzere 170 kurumun, acil olarak 30 bin akademisyene ihtiyacı var. OECD ortalamasını yakalamak içinse 110 bin eleman gerekli. Akademisyen eksikliği had safhada iken öğretim üyesi yetiştirme sistemindeki aksaklıklar, sıkıntının katlanmasına sebep oluyor. Doktora programlarındaki ideolojik ve keyfî uygulamalar, akademisyen yetişmesinin önündeki en önemli engel olarak dikkat çekiyor. 4 yıl olan doktora programlarının süresi, danışman hocaların da etkisiyle 7-8 yıla çıkıyor. Bazı hocaların, öğrenciyle şahsi anlaşmazlığa düşmesi yüzünden doktora eğitim süresi 10 yıla kadar uzayabiliyor.
İstanbul'da yaşanan bir olay, sıkıntının boyutlarını gözler önüne seriyor. Devlete bağlı vakıf tarafından kurulan bir üniversite, dekan olarak görevlendireceği profesör bulamadığı için iktisadi ve idari bilimler fakültesi açma başvurusunda bulunamadı.
Akademik alanda en çok şikâyet edilen dönem doktora yeterlilik süreci. Öğrenciler, bu dönemde hocaların kendilerini bırakmak için adeta bahane aradığını düşünüyor. Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan kadın doktora öğrencilerinden İ.G. de bunlardan biri. Evli olan İ.G., geçtiğimiz yıl hamile kalınca olanlar olmuş. Hocası A.G., "Sen nasıl hamile kalırsın? Bana sordun mu?" şeklinde azarlanınca neye uğradığını şaşırmış. Üstelik ceza olarak 1 yıl boyunca aldığı bütün derslerden bırakılmış. Halen doktorasının 5. yılında olan İ.G., bir an önce eğitimini bitirmek istediğini söylüyor.
Doktoraya devam eden bir başka erkek öğrenci de yüksek lisans eğitimi sırasında aynı keyfî tepkiyle karşılaşan T.L. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki tez hocasına nişan davetiyesini götürmek için gittiğinde neye uğradığını şaşırmış. Zira hocası M.D.'den, "Sen galiba bu eğitimi ciddiye almıyorsun. Nişanlanmak için bize danıştın mı?" şeklinde fırça yemiş. Akademisyenlik için en önemli aşama olan doktora programlarına başvuran aday sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak eğitim sürecindeki keyfi uygulamalar, mezun sayısını düşürüyor. 2011'de 42 bin 938 doktora öğrencisinden 4 bin 638'i mezun olurken 2012'de rakam, 61 bin 488 öğrenciden 4 bin 617'ye düşmüş. Doktoranın zorluğu nedeniyle birçok arkadaşının eğitimi yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten yükseköğretim araştırmacısı Yar. Doç. Dr. Bekir Gür, "Bu sürecin gözden geçirilmesi şart." diyor.
İŞTE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN VERİLERİ

En çok eksik tıp, hukuk ve sosyal bilimlerde
Akademisyen eksikliğinin sebeplerinden biri de son yıllarda sayıları hızla artan vakıf üniversitelerinin, devletten personel transfer etmesi. Üniversiteler, özellikle laboratuvar, teknik ve bilimsel altyapı yatırımı gerektirmeyen sosyal bölümler açıyor ve bu alandaki akademisyenleri topluyor. Bu nedenle en çok akademisyen eksikliği, sosyal ve toplum bilimleri gibi alanlarda yaşanıyor. Bu sebeple devlet üniversitelerinde özellikle doktoranın az olduğu hukuk gibi alanlarda ciddi açık oluşmuş durumda. Hukuk fakültelerinin yanında tıpta da aynı durum söz konusu.
Yurtdışına gönderilen ve yurda dönen öğrencilerin uzun yıllar zorunlu hizmete tabi tutulması da sıkıntı oluşturan konulardan. Zira yükseköğretimdeki hareketlilik az. YÖK tarafından akademisyen eksikliğini gidermesi için başlatılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları'nda (ÖYP) da aynı sorun var. Bu programlar nedeniyle akademisyenlerin kariyerini başladığı şehirde bitirmek zorunda kaldığını belirten yükseköğretim uzmanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, yurtiçinde farklı üniversitelere misafir öğretim elemanı olarak gitmek isteyen akademisyenler için başlatılan Mevlânâ ve Farabi programlarının da yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.
Yetiştirme programı yeniden ele alınmalı
Akademisyen yetiştirme meselesinin şimdiye kadar yeterince ele alınamadığına dikkat çeken Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, "Halbuki ilköğretim ve lisede öğretmen eksikliğinden önce üniversitedeki akademisyen eksikliği kapatılmalı. Çünkü ilk ve ortaöğretimin öğretmen kaynağı da üniversite." tespitinde bulunuyor. Konunun, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek yeni YÖK Yasası kapsamında tartışılarak şekilleneceğini belirten Tekalan'a göre bu yasada konu detaylı şekilde incelenip yeniden planlanmalı. Yurtdışına giden öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini kaydeden Uluslararası Antalya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Asyalı da daha önce yurtdışına çıkan her 10 öğrenciden 7'sinin orada kaldığını ve 3'ünün döndüğünü ifade etti: "Şimdi bu oranı tersine çevirme zamanı geldi. Yurtdışına çıkan her 10 doktora adayından 7'si dönmeli."
Akademisyenliğe rağbet yok
Akademisyen ihtiyacını karşılamak için kurulan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları'nın (ÖYP), başarılı gençler için çekiciliği yok. Ümit vaat eden gençlerin akademisyenliği seçmediğine işaret eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, "Profesör bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Akademisyenler karaborsada. Öğretim elemanı profili zayıf üniversitelerin sayısı her geçen gün artıyor: "Mevcut sistemde 'kervan yolda düzülür' anlayışı hakim. Ama bunun için 20 yıla ihtiyaç var. Peki 20 yılda kaç nesil heba olacak? Bu üniversitelerden mezun gençler vasıfsız ve mesleksiz olarak hayata atılacak."
memurhaber

Hukuk mezunlarına kamu müjdesi!


Kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadrolarına ilk defa yapılacak atamalar ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme kapsamı dışına çıkartılıyor.
BAKANLAR KURULUN'DAN ONAY GELDİ
Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan taslağın yürürlüğe girmesi ile birlikte avukat kadro ve pozisyonları ile Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadrolarına ilan edilecek kadronun 5 katından az olmayacak şekilde KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak en fazla 10 katına kadar aday yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutularak atama yapılabilecek.Düzenleme ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olmak isteyenler KPSS yerleştirme tercihinde bulunmayacak, aldığı KPSS puanına göre doğrudan başvurabilecek.
memurhaber.com

Savunma Sanayi Müsteşerlığı Hukukçu Alıyor...


SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
A. Genel
Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, 8 inci
ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:
ALAN ADET
Bilgisayar Mühendisliği 1
Makine Mühendisliği 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/
Uzay Mühendisliği1
Hukuk 5
İşletme 1
Siyaset Bilimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/
Kamu Yönetimi /Maliye 1
TOPLAM 10
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda yukarıda belirtilen sayıda
başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman
Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
B. Giriş Sınavına Başvuru Şartları
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(c) Sınavın yapılacağı 15 Ekim 2012 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak (15.10.1977 tarihinden sonra doğanlar),
(ç) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavları (KPSS)’ndan birinden
 KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak,
 Hukuk bölümden başvuracakların ise KPSS P(79) puan türünden en az 85 (seksen
beş) puan almış olmak,2
(d) Son iki yıl içerisinde yapılan (Aralık 2010, Mayıs-Kasım 2011, Mayıs 2012) Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den İngilizce alanında en az 80
(seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir puana sahip olmak.
C. Başvuru
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 7 Eylül 2012
tarihinden itibaren 20 Eylül 2012 günü saat 18:00’e kadar yapılabilecektir.
(2) Başvurular, Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Bahçelievler –
Ankara adresine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
D. Başvuru Belgeleri
(1) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların,
nüfus cüzdanı, elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf ve elektronik ortamda kayıtlı bir
özgeçmiş bulundurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği
bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak adayların belgelerinin aslını şahsen
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz
etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.
(2) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.
Ç. Giriş Sınavına Çağrı
(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4
(dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih
ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava
katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara
elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.
(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
(5) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını
taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların
sınavları da geçersiz sayılır.
D. Giriş Sınavı
(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.
(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 3
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve
genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav
puanının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
(3) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınacaktır.
(4) Belirtilen kontenjanlarda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında,
ihtiyaca göre düzenleme yapabilir.
(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(6) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı
olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
E. Kazananların İlanı ve Atanması
(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve
varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.
(2) Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin
edilebilir.