SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK

\\ \\ Hiç yorum yok
Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN
DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır.
Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Eleme sınavı, 21 Ekim 2012 Pazar günü Ankara’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve 2.5 saat (150
dakika sürecektir.)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Eleme sınavının yapılacağı 21 Ekim 2012 tarihinde 35 (Otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmaları, (21 Ekim 1977 ve daha sonraki doğumlular)

d) Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmaması,

2- Sayıştay giriş sınavının yazılı veya mülakatına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

a) Eleme sınavına girecek olan adaylar başvuru ücretini 03 - 19 Eylül 2012 tarihleri arasında, Akbank, T.Halk B., T.Vakıflar B., Kuveyt Türk
Katılım B., T.C.Ziraat Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 50 TL yatıracaklar. (Başvurusunu yapmayan,
başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez.)

b) Sınava başvurular, 03 - 19 Eylül 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (tüm il/ilçe ÖSYM sınav merkezi
yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran
adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM başvuru merkezlerine şahsen başvuracaklardır.
Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu, nüfus cüzdanı/süresi
geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar, başvuru merkezine başvuru hizmeti ücreti olarak 3.00 TL ücret ödeyeceklerdir.

c) Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgelerdeki eksik ve
yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Mülakatta başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenecektir.

- Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

- Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

- Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4- Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini en geç 15 Ekim 2012 günü saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin http://
ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina,
salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınav Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile
kabul edilecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

5- Eleme Sınavında aday adaylarına Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi uygulanacaktır. Alan bilgisi; İktisat, Maliye ve Hukuk
sorularını kapsar.

Eleme sınavı değerlendirmesinde; Hukuk % 25, Maliye % 25, İktisat % 20, Genel Yetenek % 20 ve Genel Kültür Testi % 10 oranında olmak üzere
ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, İktisat, Genel Yetenek
ve Genel Kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak
sınav ilanında belirtilen kadronun (45) beş katına kadar (225) aday eleme sınavını kazanmış sayılacaktır. Sonuncu adayla aynı puanı alan diğer adaylarda
eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.

6- Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.
(Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.)

7- Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

Yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu
oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, İktisat ve Seçimlik ders
grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş
sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (45) üç katına kadar (135) aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

8- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav
sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğreneceklerdir.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adayların sınav sonuç bilgisinde, yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, “Yazılı Sınava
katılmaya hak kazandınız” ibaresi yer alacaktır.

9- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün
içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı dilekçe örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır.

10- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde,
sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Adayların protokol hükümlerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

11- Yazılı Sınavı kazananlar mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı
bildirilecektir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.