Jandarma Genel Komutanlığı Avukat ve Hukuk Uzmanı Alıyor


3. ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER:
a. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6'ncı fıkrası hariç)
b. Lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012 KPSS). ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ise 2010 yılı Kamu Perscineli Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmak.
c. 2010 ve 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıda unvanlarının karşısında belirtilen puan türünden en az belirtilen puanı almış olnak.
(1) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait yukarıdaki unvanlarının karşısında belirtilen puan türü.
(2) Ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türü.
(3) Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.
ç. İlân edilen unvanlar için en üst öğrenim düzeyi itibariyle öğrenim şartını taşımak ve en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmiş olmak.d. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
e. Merkezi sınava (KPSS) giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
f. Erkek adaylar için. muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almı*olmak.ğ. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
h. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.ı. İlânda belirtilen sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.
4. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a. Diploma fotokopisi veya öğrenim belgesi fotokopisi. (Okul bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğretim Kiırulundan alınmış denklik belgesi fotokopisi.)
b. T.C.kimlık numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
c. Son Uç ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.
ç. Öğrenim durumunuza göre girmiş olduğunuz KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.
d. İş talep formu. (J.Gn.K.lığı internet sitesi www.jandarma.tsk.tr adresinden temin edilerek talimatına göre doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılacakür.)
e. İstenen görev unvanına göre illere ait tercih öncelikleri çizelgesi, (birden fazla il için temin edilen unvanlara başvuran adaylar. J.Gn.K.lığı intern;t adresinden temin ederek talimatına göre dolduracaktır. Atamalar, başarı sırasına göretercihler dikkate alınarak yapılacağından, adayların unvanın karşısındaki tüm illeri atanma istek sırasına göre yazması kendi lehinedir.)
f. Başvuruda bulunacağı unvana ait istenen; avukatlık ruhsatnamesi, aşçılık dalında ustalık-kalfalık belgesi. M.E.B.den onaylı kalorifer ateşçiliği v.lı. belge fotokopileri,
g. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi.ğ. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne. baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (Başvurularında, almış oldukları KPSSsınav puanına aldığı puanın %I0 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.)
h. Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir(Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak.plastik dosya, cepli föv vb. dosvava kesinlikle konulmayacaktır.)
5. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:
Yukarıda belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adaylar belirtilen belgeler ile birlikte;
a. Avukat. Uzman (Hukuk). Mühendis (Harita). Mühendis (Tekstil) ve İstatistikçi unvanlarına başvurular: 11 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası,
b. Muhasebeci. Hesap Sorumlusu. Biyolog ve Mühendis (Bilgisayar) unvanlarına başvurular: 12 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası.
c. Teknisyen (Elektrik). Aşçı ve Kaloriferci unvanlarına başvurular; 13 Eylül 2012 tarihinde, saat: 10.00-17.00 arası.
ç. Psikolog. Mühendis (Gıdal. Teknisyen (Sıhhi Tesisat) ve Hademe (Temizlik Görevlisi) unvanlarına başvurular 14 Eylül 2012 tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında
Korg.Naci Tınaz Jandarma Kışlası (Anıttepe/Ankara) (Pclis AkademisiYanı-Bakanlıklar. PTT karşısındaki merdivenlerden çıkılacaktır.) adresine elden yapılacaktır. Unvanlar için belirtilen tarihlerde başvurular yapılacak, iniernet. posta v.b. diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecekir.
6. UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI:
a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın (6) katı kadar aday. merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirme;ıe (uygulamalımeslek bilgisi ve mülakat sınavına) tâbi tutulacaktır.
b. Değerlendirmeye tâbi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede değerlendirmeye tâbi tutulacakları en geç 22 Eylül 2012 tarihine kadar J.Gn.K.lığı iıternet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) yayımlanacak, ayrıca yazı ile bldirilmeyecekve başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
c. Değerlendirme, uygulamalı mülakat sınavı şeklinde 02.03.04 ve 05 Ekim 2012 tarihlerinde Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA'da yapılacak, adayların hangi tarihte çağrılacağı başvuru sonuçları ile birlikteJuyurulacaktır.
ç. Değerlendirme sonuçları en geç 15 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
NOT: Kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri, J.Gn.KJığının ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.İRTİBAT NUMARALARI: 0312 456 31 34-031245631 32-0312456 II 37-031245631 33-032 456 11 30B

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne araştırma görevlisi alacak

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi için Araştırma Görevlisi Alımı.
Üniversite Adı    GEDİZ ÜNİVERSİTESİ   
Son Başvuru Tarihi    12 Eylül 2012   
Ön Değerlendirme Tarihi    13 Eylül 2012   
Giriş Sınav Tarihi    17 Eylül 2012   
Sonuç Açıklama Tarihi    18 Eylül 2012   

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine Araştırma Görevlisi alınacaktır.


A- BAŞVURU

Bölüm  :  Ceza ve Ceza Muhakemesi  Hukuku
Kadro Adedi    : 1

Bölüm  :  Ticaret Hukuku
Kadro Adedi    : 1

Bölüm  :  Medeni  Hukuk
Kadro Adedi    : 1

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
3. ALES’ten en az 70 puan almak.
4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh.  Kaynaklar Caddesi  Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)

B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar,  yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh.  Kaynaklar Caddesi Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.
Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Hukuk ve tıp camiası “bio-hukuk” kavramını tartışıyor

21. yüzyıla bilimdeki, özellikle genetik, biyoloji ve tıp alanlarındaki baş döndürücü gelişmeler damgasını vuruyor; teknoloji bize sonsuz olanaklar sunuyor. Teknolojideki tüm bu ilerleme ve yenilikler bizi heyecanlandırırken aynı zamanda bazı soruları da beraberinde getiriyor.
 
Bilimsel gelişmeler ve teknoloji, insan türünün evrimini tehdit mi ediyor? Embriyo ve kök hücreler üzerindeki bilimsel araştırmalara getirilen yasaklar, değer olarak insanı mı koruyor? Bilimsel gelişmeler ve teknoloji, yeni toplumsal yapılanmaları gerekli kılıyor mu? Cinsel birleşme dışında, örneğin insan kopyalaması tekniğiyle üreyen çocuk, insan türünün üyesi sayılacak mı? Hukuk, var olan anlayış çerçevesinde bilimsel gelişmelerin yaratacağı sorunları çözmeye yeterli mi? Yoksa yeni bir hukuk mu gerekiyor?
Bu ve benzeri sorular, teknolojik gelişmelerin genetik, biyoloji ve tıp bilimine yansıması karşısında ister istemez insanoğlunun kafasını kurcalıyor.
Hukuk ve tıp camiası bir araya gelerek tüm bu ve benzeri sorulara cevap arıyor. Türkiye’deki 15 Üniversitenin hukuk ve tıp fakülteleri öğretim üyelerinin katılacağı Milletlerarası Özel Hukukçular dördüncü toplantısında tüm bu konular enine boyuna tartışılacak.
 
6-7-8 Eylül tarihlerinde Sivrice Deniz Feneri’nde (Bektaş Köy/Ayvacık/Çanakkale)gerçekleşecek “Milletlerarası Özel Hukuk Perspektifiyle Biohukuk” konulu toplantıyı Medipol Üniversitesi ve Ayvacık Belediyesi birlikte düzenliyorlar.
 
Toplantının afişi ve yayın akışı için tıklayınız.

TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü

TÜSİAD, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış 40 yaş altı genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla, 2008 yılında, “En İyi Genç Hukukçu Ödülü”nü tesis etmiştir. Ödül, her yıl farklı bir hukuk temasındaki çalışmalara verilecektir.

Her yıl farklı bir hukuk temasında gerçekleştirilen ödülün 2012 yılı teması, “Özel Ceza Kanunları” olarak belirlendi.
Ödüle başvuran çalışmaların;
özel ceza kanunlarının sayı ve kapsamı ile ceza hukukunun ticari hayat, çalışma hayatı vb. ekonomik ve sosyal alanların düzenlenmesinde kullanılmasının “suçun kanuniliği ve hukuk güvenliği” ilkelerine uygunluğunu tartışması beklenmektedir.


Ödülün verildiği kişiler şekildedir:
 
2008 yılı teması “İdare Hukuku” olan ödül, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” adlı eseriyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Haydar Burak GEMALMAZ’a takdim edildi.

2009 yılı teması, “Medeni Usul Hukuku” olan ödül, “Medeni Usul Hukuku'nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukukunda Çelişmeli Yargılama İlkesi” adlı eseriyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert NAMLI'ya takdim edildi.

2010 yılı teması “Vergi Hukuku” olan ödüle, “Adalet İlkesi Işığı Altında Vergide Tarhiyat Uygulamasının Sorunları” adlı eseriyle Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi İsmet YURTERİ layık görüldü.

2011 yılı teması “Medeni Yargılama Hukuku” olan ödüle, “HUMK ve HMK Karşılaştırmasında, Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme” adlı eseriyle Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Gökhan ÇAYAN layık görüldü.

 

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'rıda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile üniversitelerin Hukuk. Sosyoloji, İktisat ve Makine Mühendisliği alanlarından toplam" 4 adet uzman personel" istihdam edilecektir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 03 Eylül 2012
SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Eylül 2012
SINAV TARİHİ : 26 Eylül 2012
BAŞVURU YERİ : Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA
Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91
Internet adresi: www.mevka.org.tr
1. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:
a. Başvuru Tarihi: Başvurular 03 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir.
Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
b. Başvuru Şekli ve Yeri : Başvuru belgelerinin, Mevlana Kalkınma Ajansı "Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA" adresine en geç. sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
2. SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ:
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tari-
hinde. nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.
İstihdam edilecek personelde aranan şartlar, başvuru ve sınava ilişkin ayrıntıların yer aldığı ilan metnine www.mevka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile ilanen duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere;
Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı
1. Grup KPSSP - 49 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 40
2. Grup KPSSP - 4 Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 30
3. Grup KPSSP - 4 İstatistik 10
toplam 80 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.
- Sınav sonucunda gruplar itibariyle yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruplara aktarılabilir.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların;
1. Grupta yer alanlar için 800,
2. Grupta yer alanlar için 600,
3. Grupta yer alanlar için 200,
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Eylül 2012 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı "www.turkiye.gov.tr" ile Gelir İdaresi Başkanlığı "www.gib.gov.tr" internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden 1. grupta yer alanlar için KPSSP - 49 puan türünden 75 ve üzeri; 2. ve 3. grupta yer alanlar için KPSSP - 4 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- 1. grup için, en az dört yıllık lisans eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 2. ve 3. gruplar için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans bölümleri ile istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Erkeklerde askerlikle ilişiği bulunmamak.
IV - SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular, 27 Ağustos 2012 tarihinde başlayıp 07 Eylül 2012 tarihinde sona erecektir.
- Başvurular, elektronik ortamda " http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp " adresinde yer alan "Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No:31 Lalegül, Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.
- Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul edilmeyecektir.
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibariyle aşağıda yer verilmiştir:
1. Grup İçin
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
2) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku,
3) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,
4) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
5) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
2. Grup İçin
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
2) Genel yetenek ve genel kültür,
3) İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network.
3. Grup İçin
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
2) Genel yetenek ve genel kültür,
3) İstatistik bölümüne ilişkin konular.
VI - DEĞERLENDİRME
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyaati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
- Giriş sınav puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısının %20'sini geçmemek üzere sınav kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir.
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listelerdeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye bildirilir.
VIII - DİĞER HUSUSLAR
- Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde verilen süre içinde giriş sınavı yönetmeliğinde belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmayacaktır.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla aynı usulle Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.
- Sınavı kazananlardan, "Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu"nda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 150 adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına Ankara’da yapılacak sınavla, 50 SOSYAL ve 100 TEKNİK yüksek mühendis veya mühendisi olmak üzere İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.
Sınava katılma şartları;
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
B) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
C) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve İşin Yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az 75 puan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı (200 Sosyal, 400 Teknik) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.)
D) İşin yürütümü ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,
E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,
F) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,
G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,
H) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.
Başvurular 13.08.2012 günü başlayacak, 28.08.2012 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.
Sınava girecek adaylar Bakanlığımız www.csgb.gov.tr internet sayfasında yer alan bağlantı üzerinden doldurarak imzalayacakları başvuru formu çıktısı ve ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç, son başvuru tarihi olan 28.08.2012 mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmez.
Yazılı sınav 22.09.2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren sınav giriş belgesi, sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilecektir.
Adaylar alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile ayrıca fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih yazı ile bildirilecektir. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın giriş katında, www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan vewww.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden edinilebilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA

Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı" düzenliyor. Ayrıntılar ise şöyle;

Programın Amacı


Özelleştirilen ve regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının değişen hukuki yapısını bilen ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen uzman hukukçu ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji piyasasında yer alan şirketlerin çalışanları ve yöneticileri ise piyasanın işleyişi ve tabi olduğu kurallar konusunda bilgi eksikliği yaşayabilmektedirler.
 
Ulusal ve uluslararası alanda talep edilen Enerji Hukuku uzmanı ihtiyacını gidermek ve enerji alanında çalışan şirketleri piyasanın işleyişi hakkında bilgilendirmek için Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, EPDK yetkililerinin ve konunun uzmanı hukukçuların ve mühendislerin katılımıyla Enerji Piyasaları ve Hukuku sertifika programı düzenlenmektedir.
 
Programda, Enerji Piyasalarında yaşanan Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku'na ilişkin sorunlar Yargıtay ve Danıştay kararları ışığında incelenecektir.
  
Seminer afişi için tıklayınız.

Genel Başvuru formu için tıklayınız.

Özyeğin Üniversite Öğrencileri Başvuru Formu için tıklayınız.
 

Katılım Ücreti:

Son kayıt tarihi: 21 Eylül 2012
Programa katılım ücreti 800 TL’dir.
Öğrenci ve stajyer avukatlar için katılım ücreti 400 TL’dir (Belge getirilmesi zorunluluktur)
Ücretlere KDV dahildir.
ÖzÜ öğrencileri için programa katılım ücretsizdir.
  
Ayrıntılı bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

İzmir'e "Hukuk tarihi müzesi" kuruluyor

Yaşar Üniversitesi, hukuk tarihini gelecek nesillere aktarmak için İzmir'e müze kazandırıyor. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Avrupa'da birçok örneği bulunan hukuk tarihi müzesinin bir benzerini İzmir'e kazandıracak. 2014 yılında hizmete girmesi planlanan müzede Osmanlı döneminden kalan idam kararlarının yazılı belgeleri de sergilenecek.
PEK ÇOK ENVANTER SERGİLENECEK 
 YÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in öncülüğünde yürütülen proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem müzenin İzmirlilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerin hukuk bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Müzede pek çok envanterin sergileneceğini belirten Erdem, "Osmanlı döneminden kalan yazılı kararlar, idam kararının yazıldığı kalem, önemli resmi duruşma kayıtları, idam cezanın infaz edildiği ip, cüppeler, hukuk kitaplarının sergileneceği bu müze sayesinde hukukun gelişim evrelerini gelecek nesillere başarı ile aktarmayı ve bu yolla hukuk bilincinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz" dedi.
İLK'LER SERGİLENECEK
 Tarihte önemli yere sahip yazılı belgelerin bire bir kopyalarının da müzede sergileneceğini ifade eden Erdem, "Gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de tarihe damgasını vuran çok önemli hukuk belgeleri vardır. İlk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın metni, tarihin ilk yazılı anayasası olan 1215 Magna Carta'nın orijinal metni bizim için çok önemlidir. Temin edemediğimiz bu gibi paha biçilmez değerlerin bire bir kopyalarını Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi hazırlayacaktır" şeklinde konuştu.
DESTEK BEKLİYORUZ
 Müzeye katkı koymak isteyen herkesten destek beklediklerini ifade eden Erdem, YÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile iletişime geçilebileceğini de sözlerine ekledi.
star

Avrupalı Genç Türk Hukukçularına Ankara'da Eğitim İmkanı


Avrupa'da çalışan Türk kökenli genç hukukçular uçak dahil tüm masrafları Türk adalet Bakanlığınca karşılanacak bir programla 11 gün Ankara'da eğitilecek.

Avrupa'da çalışan Türk kökenli genç hukukçular uçak dahil tüm masrafları Türk adalet Bakanlığınca karşılanacak bir programla 11 gün Ankara'da eğitilecek. İsviçre ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk kökenli genç hukukçulara Türk hukuk sistemiyle, uluslararası hukuk ve mukayeseli hukuk konularında dersler verilecek.
Adalet Bakanlığı Avrupa'da yetişmiş ikinci kuşak genç Türk hukukçulara tatil gibi eğitim programı hazırladı. Uçak dahil tüm masrafların bakanlıkça karşılanacağı program 10-19 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Eğitim dili Türkçe olacak olan program için son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. İsviçre ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk kökenli genç hukukçulara Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve tobb Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin öğretim üyeleri Türk hukuk sistemiyle, uluslararası hukuk ve mukayeseli hukuk konularında dersler verecek. Bakanlıktan yapılan konu ile ilgili açıklamada, şöyle denildi:
"Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan genç hukukçularımızın hukuk deneyimlerinin artırılmasına yönelik olarak bir Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmıştır. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve tobb Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin de iştirakiyle ortaklaşa düzenlenecek olan eğitim programı 10–19 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Eğitim Programı, Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisansını veveya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden; 1975 yılında veya daha sonraki yıllarda doğmuş bulunan; T.C. vatandaşı veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olan kişilerin başvurularına açıktır. Program süresince 11 gün boyunca konaklama, planlanan her türlü faaliyetlere katılım ve gidiş-dönüş uçak biletleri dahil olmak üzere ulaşım giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Katılımcılara ayrıca herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır."
SGT(AÖ/İD)

Adli yargı hakimliği sınav başvurusu 31 Ağustos'ta sona erecek...

:::  İ L A N    :::

A-Bakanlığımızca avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.
B-Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde) aşağıda (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 6 Ağustos 2012 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ağustos 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların aşağıda (G) bendinde belirtilen evrakı 6 -31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir.
C-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından            13 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.
D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi  yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre:
  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulun 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
  Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,5 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
  Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,8 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
  Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (300) iki katı fazlası olan 900 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 900’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 900’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.
E- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
4)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
5)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
6)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
7)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
8)Avukatlık mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 13.10.1967 ve daha sonra olanlar ) ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
F-Sınava başvurular :
6-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.) Bu nedenle adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 70 TL'yi ÖSYM adına Akbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C Ziraat Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir.
Sınav ücretini yatıran adaylar:
1-ÖSYM’nin İnternet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.)
2-Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
3-Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,( Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.)
4-Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile birlikte bizzat başvuracaklardır.
Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerince alınacak olup, başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın aday başvuru formundaki bilgileri ile birlikte web kamera ile alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Çekilen fotoğraf adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevli tarafından onaylanacaktır. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir.
Aday tarafından, fotoğraflı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu aşağıda (G) bendinde belirtilen belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edilecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle ) APS yoluyla gönderilecektir.
Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 14 Eylül 2012 tarihinde ÖSYM’ye bildirilecektir.
G- Sınava girmek isteyenler:
ÖSYM sınav başvuru merkezlerine elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra;
1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu,
2)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Başvuru Formunu ( bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.), BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 3)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgeyi,
4)Başvuranların fiilen beş yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:
a-Avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı ile birlikte;
aa)Avukatlığı kendi adına veya aynı büroda birlikte çalışmak suretiyle yada avukatlık ortaklığı şeklinde yapanlar için; vergiye tabî olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları vergi dairelerinden alınacak vergi kaydı aslını, (Vergi kaydının örnekte belirtildiği şekilde vergi dairelerinden alınması gereklidir. Örnek İçin TIKLAYINIZ.)
ab)Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapanlar için; sigortalı olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin aslını, (Yalnızca topluluk sigortası primi ödenen süreler bu sürenin hesabına dahil değildir. Alınacak belgede sigortanın niteliği açıkça belirtilmelidir)(Sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin örnekteki gibi olması gereklidir. Örnek İçin TIKLAYINIZ.)
b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;
ba)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğini,
bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,              
(Başvuru tarihi itibariyle beş yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; mülâkattan önce başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını yukarıdaki belgelerle ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)
5)Nüfus cüzdanı suretini,                 
6)Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Beş yıllık sürenin hesabında askerlik görevini yapmak için geçirilen süre bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.)
31 Ağustos 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir. Başvurusunu yapmayan, ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvuru yaptığı halde sınava katılmak için gerekli evrakı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndermeyen, başvuru koşullarını taşımayan,  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
H-Başvuru formu ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı  liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 14 Eylül 2012 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.
I- Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.  Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 8 Ekim 2012 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adaylar başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı / süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
İ-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
            Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan
Oluşacaktır.
J- Adaylar sınava, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, güncel bir fotoğraf veya T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin,  ÖSYM Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. ( Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları v.b diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır )
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
  K-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
  Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sorularınİnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO:TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
  ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçelerihttp://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.


D U Y U R U L U R