HSYK Hakim ve Savcılara Uyarı

\\ \\ Hiç yorum yok
Özel Yetkili Mahkemelerdeki soruşturmalar başta olmak üzere birçok soruşturmada, sanıkların veya diğer kişilerin, suçla ilgisi olmayan özel hayatlarına ilişkin bilgilerin iddianamelere konulması konusunda HSYK(Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu)’dan savcılara çok önemli bir uyarı geldi. HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, HSYK’nın genelgelerinin bir çoğunda insan hak ve özgürlüklerine vurgu yapıldığını, özellikle soruşturma işlemlerinin adil yargılanma ilkesine uygun olarak yapılması, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ile özel hayatın gizliliğine ilişkin usul kurallarına azami derecede riayet edilmesinin istendiğine dikkat çekti. Bu konuda ulusal mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bakış açısına da yer verilmiş olmasına rağmen HSYK’ya intikal eden bazı bilgiler ile basında çıkan haber ve yazılardan, bazı soruşturmalarda başta iletişimin denetlenmesi ile ilgili konular olmak üzere soruşturma konusu ile ilgisi bulunmayan özel hayata ilişkin bilgi ve belgelere yer verildiğinin anlaşıldığına dikkat çeken Hamsici, kamuoyunda da bu konunun tartışma yarattığını hatırlattı:

İLKELER: Bilindiği üzere, AİHS’nin 8/1. maddesinde özel hayat ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı düzenlenmiş olup, 2. fıkrada bu haklara müdahalenin meşruluğuna dair koşullar sayılmıştır. Buna göre, bu hakka müdahale edilebilmesi için kanunlara ve AİHS 8/2’de belirtilen meşru amaçlardan birisine uygunluk, demokratik bir toplumda gereklilik ve söz konusu amaçla orantılılık kriterlerine uyulması zorunludur.

CİNSEL HAYAT, İLİŞKİLER: AİHM kararlarında özel hayat kavramının, bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak kadar geniş olduğu belirtilmiş, her olayın kendi özellikleri içerisinde bu kavramın değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte mahkeme, cinsel hayat ve tercihler, aile hayatının kapsamı dışında kalan bazı ilişkiler, iş ve sosyal ilişkiler, fiziksel ve manevi kişilik, telefon konuşmaları ve posta iletileri, isim, resim, nam-şöhret-şeref-yaşam tarzı, kişisel veriler, bilgi toplanması, kişisel bilgilerin ifşası, aile hayatı, konut ve haberleşme kapsamında olan tüm olayları AİHS 8. maddesini dikkate alarak özenle değerlendirmekte ve ihlâl kararları verebilmektedir.

MAĞDUR EDİLMESİN: Soruşturma sürecinde insan hakları ihlallerinin önlenmesi, delillerin zamanında ve usulüne uygun toplanması, kişi ve kurumların mağdur edilmemesi ve en önemlisi de toplumun yargıya olan güveninin tesisi ve devamı için soruşturma işlemini yürüten Cumhuriyet savcılarının bu hususlarda azami ölçüde hassas davranması gerekmektedir.

İHLALLER: Soruşturmaların yürütülmesinde asıl yetki ve sorumluluğa sahip olan Cumhuriyet savcıları tarafından; soruşturma evresinin uluslararası sözleşmeler, AİHM kararları, Anayasa, kanunlar, yönetmelikler, HSYK ve Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerde açıklanan ilkeler doğrultusunda hızlı, etkin, adil, eksiksiz ve insan haklarına saygılı bir şekilde yapılarak delillerin zamanında, tam ve hukuka uygun olarak toplanması suretiyle, yapılan soruşturmalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerine fırsat verilmemesine özen gösterilmelidir.

DELİL OLMAYAN BELGELER: İddianamelerde, soruşturma ile ilgisi olmayan ve delil olma özelliği bulunmayan şüpheliler ya da diğer kişilere ait kayıt, bilgi ve belgelere yer verilmemesi, konunun özenle takip edilerek adli kolluk sorumluları ve görevlileri ile birlikte ele alınarak kapsam itibarıyla geniş soruşturmalarda da uygulanması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

vatan

Ehukuk.org; Türkiye ve dünyadan hukuk alanındaki gelişmelerin incelendiği ve analiz edildiği Türkiye’nin en popüler hukuk blogu'dur. Nöbetçi Hakim adıyla kurulan blog, 2013 yılından itibaren ehukuk.org olarak yayınlarına devam etmektedir. Gönüllü hukukçu editörler tarafından hazırlanır.

Benzer yayınlar.
YORUMLAR.