Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Erkek İstihbarat Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

 Kurumun yaptığı duyuru aşağıdaki şekildedir;
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel 
  şartlara sahip olmak.
1.3. 06 Ekim 2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (06 Ekim 1977 veya 
  daha sonra doğmuş olmak).
1.4. Askerlik görevini fiilen tamamlamış olmak veya üç ay içerisinde terhis olabilecek 
  durumda olmak veya askerliğini en erken Temmuz 2013 tarihine kadar  
  erteletmiş olmak.
1.5. Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim koşulunda 
  görev yapmaya uygun olmak (İleriki aşamalarda Sağlık Kurulu Raporu  
  istenecektir).
1.6. MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali  bulunmamak (Bu hususta MİT 
  Müsteşarlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).
1.7. MİT Müsteşarlığı’nın daha önce açtığı giriş sınavlarının;
   1.7.1.Yazılı bölümlerine bir defadan fazla katılmamış olmak.
1.7.2.Uygulamalı sınav veya mülakat aşamalarında başarısız olmamak.
1.8. 25 TL sınav katılım ücretini yatırmış olmak.
2. ÖZEL ŞARTLAR
     2.1. veya 2.2. de belirtilen şartları taşıyor olmak;
    2.1. KPSS puanı olan adaylar için:
   • Sonuçları 2008 yılı veya sonrasına ait olmak üzere; KPSS’nin P1, P2 veya P3 puan
   türlerinin herhangi birinden 70 veya üzeri puan almış olmak.
   • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği yetkili makamlarca tanınmış, en az dört yıllık örgün 
   eğitim veren yükseköğretim kurumlarının;
    - Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset 
    Bilimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  
    Uluslararası Ticaret, Ekonometri,
   - Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Tarih, Halkla İlişkiler, Gazetecilik,
   - Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar 
    Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 
    Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Telekomünikasyon  
    Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği,
    bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak veya herhangi bir örgün 
   lisans programından mezun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen programların 
herhangi birinde yandal, çift anadal veya lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.
   • Sonuçları 2008 yılı veya sonrasına ait olmak üzere; KPSS’nin yabancı dil  
   bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da KPDS/ÜDS’de 70 veya 
   üzeri puan almak ya da KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM 
   tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği 
   bulunan yabancı dil sınavlarının eş değerlik tabloları için bakınız   
   www.osym.gov.tr).
2.2. KPSS puanı olmayan adaylar için:
   • En az dört yıllık örgün eğitim veren yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim
   kurumlarından lisans mezunu olmak (Yurtdışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği 
   aranmaktadır).
   • Arapça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Gürcüce, İspanyolca, İtalyanca,  
   Japonca, Korece, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca, Yunanca dillerinden 
   en az birinde 2008  yılı veya sonrasına ait KPDS’de 80 veya üzeri puan almış 
   olmak ya da KPDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul 
   edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil 
   sınavlarının eş değerlik tabloları için bakınız www.osym.gov.tr).
3. BAŞVURULARIN YAPILMASI
3.1. Başvurular, sınav katılım ücretinin 17 Ağustos - 21 Eylül 2012 tarihleri arasında
  T.C. Ziraat Bankası şubelerinden MİT Sınav İşlemleri için açılan Kurumsal Tahsilat 
  Sistemi üzerinden yatırılmasını müteakip, aynı tarihler arasında Teşkilatın  
   www.mit.gov.tr internet sitesi üzerinden İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line 
İş Başvuru Formunun doldurulması ile yapılacaktır.
3.2. İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line İş Başvuru Formu tam ve doğru olarak  
  doldurulmalıdır. Formun doldurulmasında yapılan yanlışlıklardan doğacak  
  sonuçların tümü adaya ait olacaktır.
3.3. Başvuruda bulunan adaylar, 02 - 04 Ekim 2012 tarihleri arasında www.mit.gov.tr 
  internet sitesinin “Kariyer/Sınav Programı” bölümünden başvurularının kabul 
  edilip edilmediğini, başvurusu kabul edilenler ise sınav tarihini ve yerini  
  öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
4. SINAV SÜRECİ
4.1. Adaylar; Genel Zihinsel Yetenek Testi, Kompozisyon, Kişilik Envanteri,  
  Uygulamalı Sınavlar ve Mülakat aşamalarından oluşan sınav sürecine tabi  
  tutulacaktır.
4.2. Madde 2.2. kapsamında başvuru yapan adaylar, madde 4.1. de yer alan sınav 
  aşamalarının yanı sıra Genel Yetenek - Genel Kültür Sınavına da tabi tutulacaktır.
4.3. Sınav süreci, aşamalı eleme sistemiyle gerçekleştirilecektir.
5. UYARILAR
5.1. Başvuru şartlarını taşımayan, sınav katılım ücretini yatırmayan, başvurularını 
  yukarıda belirtilen esaslar dahilinde İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line İş 
  Başvuru Formunu kullanarak www.mit.gov.tr adresi üzerinden yapmayan  
  adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınav sürecine dahil edilmeyecektir. 
   Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve bunlara cevap   
   verilmeyecektir.
5.2. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav katılım ücretini yatıran, sınav katılım 
  ücretini yatırıp sınava katılmayan veya sınavda başarısız olan adayların  
  yatırdıkları sınav katılım ücreti iade edilmeyecektir.
5.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak 
  atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
5.4. Adayların başvurularında gizliliğe riayet etmeleri gerekmektedir
ONLİNE BAŞVURUYU BURADAN YAPABİLİRSİNİZ.